กลุ่มวิสาหกิจกาแฟ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา

บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ. ลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ ต.แจ้ซ้อน ห่างจากตัวอำเภอเมืองปาน 15 กิโลมตร ประกอบด้วยบ้าน 3 ป๊อก (กลุ่มบ้าน) คือ บ้านใหม่พัฒนา บ้านแม่แวน และ บ้านห้วยมง 

แต่เดิมชาวบ้านอาศัยอยู่ที่ บ้านห้วยเหมี้ยง และได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ บริเวณลุ่มน้ำแม่กาน้อย เมื่อปี 2517 โดยใช้ชื่อว่า บ้านแม่กาน้อย ซึ่งขณะนั้นรวมหมู่บ้านกับ บ้านทุ่ง ต่อมาในปี 2533 ศูนย์พัฒนาและสังเคราะห์ชาวเขา จ.ลำปาง เข้ามาทำการวางผังหมู่บ้า จากนั้น กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้มีการแยกหมู่บ้าน บ้านแม่กาน้อย จึงแยกตัวออกจาก บ้านทุ่ง และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บ้านใหม่พัฒนา

มีประชากรอาศัยอยู่ 217 หลังคาเรือน จำนวนทั้งสิ้น 1,198 คน

90% ของประชากรเป็น ชนเผ่าม้ง อีก 10% เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง

95% ของประชากร นับถือศาสนาคริสต์

ประเพณีวัฒนธรรม

ประชากร บ้านใหม่พัฒนา มี 2 ชนเผ่า ทำให้มีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย

  • การแต่งกาย ชนเผ่าม้ง จะนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายปัก ส่วนชนเผ่ากะเหรี่ยง จะนิยมแต่งกายด้วยผ้าทอมือ
  • ภาษา ชนเผ่าม้งและกะเหรี่ยง มีภาษาที่แตกต่างกัน
  • ประเพณี  ชนเผ่าม้ง มีประเพณีกินข้าวใหม่ ประเพณีตั้งชื่ออาวุโส ประเพณีปีใหม่ม้ง ส่วนชนเผ่ากะเหรี่ยง มีประเพณีปีใหม่กะเหรี่ยง

กลุ่มวิสาหกิจกาแฟ ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา

อาชีพ

95% ของประชากร ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าวโพด ทำนาข้าว ข้าวไร่ ปลูกพริก ปลูกผัก ทำสวน ลิ้นจี่ กาแฟ พลับ และเลี้ยงสัตว์ แต่ที่น่าสนใจและถือเป็นรายได้หลัก ๆ ของประชากร ได้แก่

  1. ปลูกกาแฟ มีประมาณ 90% หรือประมาณ 190 หลังคาเรือน
  2. ผักปลอดภัย ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากโครงการหลวง มีชาวบ้าน 30 ครัวเรือน หันมาปลูกผักเพื่อส่งขายโครงการหลวง เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง
  3. ผ้าปัก ประชากรที่เป็นชนเผ่าม้ง นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายปักอยู่แล้ว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านไปฝึกอบรมอาชีพเพิ่มเติมกับ ศูนย์ศิลปาชีพ และรับซื้อผ้าปักที่ชาวบ้านทำ