งดกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19


ที่ประชุมคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 63 มีมติให้งดกิจกรรมท่องเที่ยวทุกรูปแบบจากบุคคลภายนอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะเป็นปกติ