โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) โดย สวก.ทุนการศึกษาจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เพื่อมุ่งพัฒนาให้อุตสาหกรรมการเกษตรไทยก้าวสู่เวทีระดับโลก รวมถึง พร้อมพัฒนาบุคลากรทางด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อหยั่งราก เพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนของอนาคตการเกษตรประเทศไทย

โครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ปี 2564