ประธานกลุ่มวิสาหกิจกาแฟดอยแม่แจ๋ม ดีใจหลังได้รับมอบตู้อบพลังงานแสดงอาทิต 32 ตู้ – มีคลิป


ศิวณัฐ กองไฝ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกาแฟดอยแม่แจ๋ม ดีใจหลังได้รับมอบตู้อบพลังงานแสดงอาทิต 32 ตู้ เพื่อใช้ตากผลผลิตเมล็ดกาแฟบนดอย เพราะพื้นที่ดอยแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีเพราะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร แต่ด้วยเพราะมีภาพภูมิประเทศเป็นป่าเขาที่มีอากาศเย็นตลอดปี และมีสภาพแสงแดดน้อยเกษตรกรที่ปลูกกาแฟมักประสบปัญหาการเก็บรักษาเมล็ดกาแฟสู่กระบวนการแปรรูป

ฟังเสียงกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปกาแฟดอยแม่แจ๋ม ผ่าน “ศิวณัฐ ทองไฝ ประธานกลุ่มวิสาหกิจกาแฟดอยแม่แจ๋ม” หลังได้รับ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้เกษตรกรใช้ตากเมล็ดกาแฟเก็บไว้ได้นานขึ้น โดยได้รับการการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดลำปาง และความจากสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของตูู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว